Obchodní podmínky

19.04.2020
Distribučné podmienky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Prodávající:  Radek Menšík, IČ: 65150830,  Průmyslová 400/6, 747 18, Píšť,  reg. u Živnost. úřadu v Hlučíně pod č. 2000/3/918/H , Ev.č. : 380603-5187/00 (dále též jen „prodávající“)

I. Platnost OP

1.                   Tyto Obchodní podmínky (OP) ke kupní smlouvě (kupní smlouvou se pro účely tohoto smluvního vztahu rozumí prodávajícím potvrzená objednávka) se vztahují na veškeré zboží dodávané všem fyzickým i právnickým osobám (kupujícím).

2.          Všechny odchylky od OP musí být ujednány v písemné formě, na základě dohody obou smluvních stran.    Ujednání uvedená přímo ve smlouvě mají přednost před OP. Ujednání uvedená v těchto OP mají přednost před příslušnými dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.).

4.          Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za součást ústně uzavřené kupní smlouvy také tyto OP.

 

II. Ceny

 1. Ceny zboží jsou uvedeny na příslušných internetových stránkách prodávajícího (www.aaapapir.cz).
 2. Poštovné (případně včetně tzv. dobírky) a balné je účtováno podle platných tarifů přepravců, respektive dle cen dostupných: https://www.aaapapir.cz/doprava_ma5.html

 

III. Objednávky a platební podmínky

 1. Objednávky je možno podávat e-mailem, objednávkovým formulářem.
 2. Učiněním objednávky kupující vyjadřuje jednak závaznost své objednávky a jednak souhlas s těmito OP prodávajícího.
 3. Při potvrzení objednávky prodávající zašle kupujícímu platební instrukci s uvedením částky k úhradě, čísla účtu a variabilního symbolu, či případně bude sjednáno dodání na dobírku nebo osobní odběr, nebo na základě obchodní smlouvy je dodáváno tzv. úvěrově (kupní cena se hradí na základě faktury, tedy zpravidla po převzetí zboží).
 4. V případě, že nebylo sjednáno dodání na dobírku nebo osobní odběr oproti úhradě, popřípadě úhrada tzv na fakturu, tak do 7 dnů od obdržení platební instrukce je kupující povinen provést úhradu prodávajícím uvedené částky pod přiřazeným variabilním symbolem na příslušný účet prodávajícího.
 5. Do 5 dnů od obdržení finanční částky na účet potvrdí prodávající e-mailem kupujícímu úhradu kupní ceny a odešle kupujícímu zboží.
 6. V případě, že kupující zašle na správný účet prodávajícího nesprávnou částku nebo uvede nesprávný variabilní symbol, je kupující povinen platbu prodávajícímu zidentifikovat a spárovat ji tak s konkrétní objednávkou. Až do doby nežli kupující prodávajícímu platbu zidentifikuje a spáruje se tak objednávka s platbou, tak prodávající není povinen činit další jednání a o dobu prodlení se prodlouží termín dodání.
 7. V případě dodání tzv. na dobírku bude zboží odesláno na kupujícím určenou adresu. V případě, že si kupující zboží zaslané na dobírku nevyzvedne, nepovažuje se toto za odstoupení od smlouvy a prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat vzniklé náklady (zejména na dopravu zboží, zabalení, apod.).

 

IV. Dodací podmínky

 1. Není-li sjednáno jinak, činí dodací lhůta do 5 dnů (doba na odeslání zboží prodávajícím), pokud z nabídky prodávajícího nevyplývá jinak.
 2. Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení sjednané dodací lhůty v případě tzv. vyšší moci (zejména přírodní pohromy, stávky, války, požáry, veřejnoprávní překážky, překážky znemožňující dopravu). Prodávající po pominutí překážky vyšší moci dodá kupujícímu zboží v dodatečné lhůtě 5-ti pracovních dnů.
 3. Zboží je dodáváno formou poštovních zásilek na doručovací adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 4. Kupující je oprávněn si zboží osobně vyzvednout na adrese provozovny : Pekařská 341/8, Píšť 747 18

 

V. Záruka a reklamace, nároky z vad

 1. Záruční doba na zboží je poskytována v délce 2 let, při prodeji zboží spotřebiteli.  V případě, že zboží není prodáváno spotřebiteli, pak se záruční doba neposkytuje.
 2. Reklamovatelné je zboží, jehož kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných nebo obvyklých podmínek.
 3. Zjistí-li kupující jakékoliv vady, je povinen zboží zajistit tak, aby nedocházelo k jeho dalšímu poškozování.
 4. Nedojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k dohodě o jiném způsobu vyřízení reklamace (např. telefonicky), tak je reklamaci možno uplatňovat pouze písemně formou poštovních zásilek adresovaných na adresu místa podnikání prodávajícího, a to zároveň spolu se zasláním reklamovaného zboží.
 5. V reklamaci je nutno uvést datum dodání zboží, číslo objednávky, druh zboží, reklamované množství, popis vady a jak se projevuje a uvedení požadavku kupujícího (zda-li kupující preferuje odstranění vady, výměnu zboží, poskytnutí slevy nebo odstoupení od smlouvy). Při neuvedení všech požadovaných údajů se o dobu nežli budou doplněny, prodlužuje doba pro vyřízení reklamace.
 6. Zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, později k nim nebude přihlíženo.
 7. V případě, že reklamace bude prodávajícím zjištěna jako neoprávněná, bude zboží po úhradě nákladů na jeho zaslání (opět převodem na účet prodávajícího pod přiděleným variabilním symbolem) zasláno zpět kupujícímu.
 8. Za neoprávněné budou reklamace považovány zejména v případě, že došlo k poškození zboží kupujícím, bylo užíváno nebo skladováno nevhodným způsobem, apod.
 9. Ustanovení tohoto článku se obdobně užijí na nároky z vad zboží.

 

VI. Další ustanovení

 1. Neodebere-li kupující objednané zboží do 30 dnů od výzvy k odběru, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % sjednané ceny. Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.
 2. Neodebere-li kupující objednané zboží do 6 měsíců od výzvy k odběru, je prodávající oprávněn se zbožím libovolně naložit.
 3. Veškerá listinná korespondence bude vedena na doručovací adresu kupujícího, neuvede-li kupující výslovně jinak.
 4. Kupující bere na vědomí, že o něj prodávající zpracovává osobní údaje (a to případně i citlivé osobní údaje), a to za účelem splnění smluvních, účetních i daňových předpisů.

 

VII. Poučení spotřebitele o možnosti odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který je, při uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, zároveň spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění. Formulář pro odstoupení je připojen na konci těchto OP.
 2. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
 3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího vrátí prodávající kupujícímu po řádném vrácení zboží (osobním vrácení nebo zaslání zboží zpět prodávajícímu) zaplacenou kupní cenu sníženou o poštovné, náklady na dobírku a balné, a to do 14 dnů od odstoupení převodem na účet kupujícího.
 4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího není možné posílat zboží zpět na dobírku, ale vždy pouze postupem dle předchozího bodu.
 5. Odstoupit není možné od dodání zboží, které bylo pro zákazníka individuálně upraveno (např. potištěno, vybaveno logem, apod.).
 6. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu dle tzv. ADR, a to i prostřednictvím České obchodní inspekce (více viz https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy:

Radek Menšík

                                                              Průmyslová 400/6,

747 18, Píšť

 

Věc : Oznámení o odstoupení od smlouvy

                                                              

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ………………………………………………………………………………….…………………. .

Datum objednání: …………….………. . Datum obdržení: …….…….…..…..… 

Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………..……………….

Adresa spotřebitele: ……………………………………………………………….………

Účet pro vrácení kupní ceny: …………………………..……………………………

Datum: ……………………..     Podpis spotřebitele: ………………..……………..

 

 AAAPAPÍR - Úvodní stránka
CZ| SK| PL| EN
 
 


Košík
0 ks
0

 

 

  
 
 


 


 
AAAPAPÍR - Úvodní stránkaHeureka